เตรียมเอกสารการขายรถ

กรณีมีเล่มทะเบียนพร้อมโอน

  • เล่มทะเบียนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  • หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำมาด้วย

กรณีที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่

  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ให้นำมาด้วย
  • หนังสือคู่สัญญาไฟแนนซ์ (ถ้ามี)