วิธีขอเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่

ใครที่กำลังเตรียมการเพื่อเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ อาจเพื่อเป็นการเสริมดวงด้วยตัวเลขถูกโฉลกให้เฮงๆ ปังๆ ยิ่งขึ้น สามารถเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

•    สมุดคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริง (พร้อมสำเนา)

•    บัตรประชาชนของเจ้าของรถปัจจุบัน (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

•    หลักฐานการได้มาของป้าย

•    หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

•    บัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

•    หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)

•    บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าธรรมเนียม

•    การขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจอง 500 บาท

•    ค่าธรรมเนียมการขอสลับป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการประมูล 1,500 บาท

•    ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถป้ายละ 100 บาท

•    ค่าคำขออื่นๆ 75 บาท (ค่าใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี 20 บาท, ค่าแก้ไขรายการในสมุดคู่มือจดทะเบียน 50 บาท และค่าคำขอ 5 บาท)

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่

1.    จองเลขทะเบียนใหม่ กรณีรถที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการจองเลขทะเบียนหรือเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com ส่วนรถที่จดทะเบียนในเขตต่างจังหวัด สามารถติดตั้งสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดของตนเองได้โดยตรง

2.    เตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง

3.    ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วันจะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน

4.    จดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์

5.    นำใบเสร็จรับเงินและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

** กรณีนำป้ายทะเบียนรถที่ได้จากการจองหรือประมูลมาดำเนินการด้านทะเบียน ภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน หากน้อยกว่า 30 วันจะต้องดำเนินการชำระภาษีประจำปีเสียก่อน